Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

  APSTIPRINĀTS

  ar Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības

  iestādes ”Atvasīte”

  vadītājas D. Lāčgalves 2019.gada 29. novembra

  rīkojumu Nr.88

   

   

  Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ”ATVASĪTE”

   

        izdota saskaņā ar spēkā esošo Izglītības likumu, Vispārējā izglītības likumu, 

  uz likumu pamata izdotajiem un spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem

   par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem,

  pirmsskolas izglītības iestādes Nolikuma 33.punktu  

  1. Vispārīgie noteikumi

  Šī kārtība nosaka, kā tiek veikta  bērnu mācību sasniegumu vērtēšana Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē  “Atvasīte” (turpmāk - pirmsskola), kas jāievēro visiem pedagogiem, kuri veic bērnu mācību sasniegumu vērtēšanu.

  1. Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis un uzdevumi

   

  • Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis – objektīvs un profesionāls bērna sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra bērna dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem.
  • Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi:
   • konstatēt katra bērna sasniegumus, ievērojot viņa individualitāti;
   • veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju bērnu mācību sasniegumu uzlabošanai;
   • motivēt bērnus pilnveidot savus mācību sasniegumus;
   • sekmēt bērnu līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot bērniem mācīties un veikt pašvērtējumu;
   • veicināt bērnu, pedagogu un vecāku sadarbību.
  1.  Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi pirmsskolā
  • Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas procesā tiek ievēroti šādi izglītības vērtēšanas pamatprincipi:
   • atklātības un skaidrības princips – sasniedzamie rezultāti un viņa snieguma vērtēšanas kritēriji bērnam ir zināmi un saprotami. Pirmsskolas mācību programmā un vadlīnijās ir noteikti mācību jomu sasniedzamie rezultāti trīs  vecuma (attīstības) pakāpēs;
   • metodiskās daudzveidības princips – mācību snieguma vērtēšanai izmanto dažādus metodiskos vērtēšanas paņēmienus;
   • sistēmiskuma princips – bērna snieguma vērtēšanas pamatā ir sistēma, kuru raksturo regulāru, pamatotu un noteiktā secībā veidotu darbību kopums;
   • iekļaujošais princips – vērtēšanu pielāgo ikviena bērna dažādajām mācīšanās vajadzībām;
   • izaugsmes princips – mācību snieguma vērtēšanā, īpaši mācīšanās posma nobeigumā, tiek ņemta vērā individuālā mācību snieguma attīstība.
  1. Bērnu mācību sasniegumu vērtēšana, plānošana un vadība

   

  • Vērtēšana ir integrēta mācīšanās procesa sastāvdaļa, kurā vērtē bērna mācīšanās procesu, individuālos sasniegumus un rosina bērnu veikt pašvērtējumu.
  • Bērnu zināšanu, prasmju, attieksmju, kā arī mācību sasniegumu attīstības dinamikas noteikšanai izmanto dažādas vērtēšanas formas:
   • mutisko;
  • Mācību sasniegumu vērtējumu veido šādi kritēriji:
   • iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte;
   • iegūtās prasmes un iemaņas;
   • mācību sasniegumu attīstības dinamika.
  • Pirmsskolā tiek izmantoti šādi vērtēšanas veidi:
   • diagnosticējošā vērtēšana – to izmanto pirms tēmas uzsākšanas vai tēmas apgūšanas laikā, lai noskaidrotu zināšanu apjomu, tēmas izpratni, bērnu spējas, prasmes, kā arī bērnu sasniegumus dinamikas izpētei;
   • formatīvā vērtēšana notiek mācību procesā visas dienas garumā, novērojot, jautājot, klausoties, analizējot bērnu darbus, lai izzinātu, kā bērni visefektīvāk mācās, un, lai uzlabotu mācīšanās procesu un bērnu individuālos sasniegumus, palīdzēt bērniem ieraudzīt izaugsmes (attīstības) procesu sevī;
   • summatīvo vērtēšanu veic pirmsskolas izglītības apguves nobeigumā (vai temata, pakāpes, mācību gada nobeigumā), lai novērtētu bērnu sasniegumus, apgūtās caurviju prasmes, ieradumus un mācību jomu pamatprasmes, izmantojot bērnu portfolio un bērnu darbības novērojumus. Bērnu darbības un sasniegumu vērtējumu veic aprakstoši (mutiski), vadoties pēc izvirzītā mērķa un sasniedzamajiem rezultātiem.
  • Mācību sasniegumus vērtē:
   • pedagogs;
   • bērni, mācoties un pilnveidojot prasmi novērtēt savus sasniegumus (pašvērtējums), un novērtējot citu bērnu sasniegumus;
   • pirmsskolas vadītājs, vadītāja vietnieks metodiskajā darbā.
  • Pirmsskolas vadītājs, vadītāja vietnieks metodiskajā darbā:
   • plāno nepieciešamos pasākumus pedagogu informēšanai par vērtēšanas metodēm un vērtēšanā iegūtās informācijas izmantošanu;
   • nodrošina un kontrolē pedagogu un vecāku sadarbību bērnu mācību sasniegumu vērtēšanā un analīzē;
   • vadītāja vietnieks metodiskajā darbā ne retāk kā 2 reizes gadā (decembrī, maijā) pārbauda sasniedzamo rezultātu izpildes novērtējumu mācību jomās.
  • Pedagogi:
   • veic vienotu bērnu zināšanu sasniegumu vērtēšanu un sistemātiski analizē bērnu izaugsmi (skat. 1.tabula);

  1.tabula. Bērna mācību sasniegumu vērtēšanas skala

  Vērtējums

  Skaidrojums

  S

  sācis apgūt

  T

  turpina apgūt

  A

  apguvis

  AP

  apguvis padziļināti

  • ne retāk kā divas reizes mācību gadā (decembrī, maijā) pedagogi apkopo bērnu sasniedzamos rezultātus un vērtē katra bērna izaugsmes dinamiku ar rakstisku vērtējumu;
  • pedagogi vienu reizi gadā rakstiski iepazīstina vecākus ar izglītojamo sasniegumiem un izaugsmes dinamiku (pielikums Nr.1);
  • pedagogi vienu reizi mācību gadā organizē individuālu sarunu ar katra bērna vecākiem, kurā pārrunā bērna izaugsmi;
  • pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērnu sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un attieksmēm, atbilstoši plānotajiem rezultātiem) rakstiski informē viņu vecākus vai bērnu likumiskos pārstāvjus.

             

  1.  Sadarbība ar vecākiem vai  likumiskajiem pārstāvjiem
  • Pedagogs sadarbībai ar vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk - vecākiem) izmanto šādas sadarbības formas:
   • individuālās - rakstiska, pārrunas ar vecākiem, elektroniska saziņa, atbildes uz jautājumiem, individuālas konsultācijas;
   • grupu - grupas vecāku sapulces, darbība pirmsskolas padomē, Atvērto durvju dienas;
   • frontālās - vecāku kopsapulces, svētku pasākumi pirmsskolā, ekskursijas, sporta pasākumi.
  • Mācību gada sākumā pirmsskola rīko grupu vecāku sapulces, kurās vecākus iepazīstina ar mācību programmas sasniedzamajiem rezultātiem un vērtēšanas kārtību pirmsskolas iestādē.
  • Vecāki ar bērnu sasniegumiem un izaugsmes dinamiku tiek iepazīstināti divas reizes mācību gadā vai pēc vajadzības:
   • vienu reizi mācību gadā vecāki tiek iepazīstināti ar bērnu sasniegumiem, sniedzot rakstisku vērtējumu;
   • vienu reizi gadā pedagogi organizē individuālas tikšanās ar vecākiem, iepazīstinot ar mācību gadā sasniegto un bērnu individuālo izaugsmi, par pamatu ņemot rakstisko vērtējumu. Tikšanās, nepieciešamības gadījumā, tiek protokolēta.
  • Pedagogi nodrošina iespēju vecākiem uzdot jautājumus un gūt ieskatu par bērnu sasniegumiem, kā arī saņemt pedagoga ieteikumus turpmākajam darbam ar bērnu.
  • Pedagoga un vecāku sadarbībai ir jābūt mērķtiecīgai, uz bērna mācīšanās un attīstības vajadzībām vērstām. Vecāki aktīvi iesaistās bērna mācīšanās atbalsta sniegšanā.
  • Tiekoties ar vecākiem, pedagogam atļauts izmantot sarunā tikai tos rezultātus, kas attiecas uz šo vecāku bērnu.
  1. Sadarbība ar pedagoģisko atbalsta personālu
  • Ja pedagogs bērnam ir konstatējis mācīšanās grūtības vai cita veida atbalsta pasākumu nepieciešamību, tas rīkojas atbilstoši pirmsskolā noteiktajai kārtībai.
  • Bērna speciālo vajadzību nodrošināšanai var veidot speciālistu grupu, kas atbilstoši kompetencei sniedz pedagoģisko palīdzību un psiholoģisko atbalstu.
  • Psihologs, pēc pedagoga ierosinājuma un vecāku atļaujas saņemšanas, var veikt diagnostiku, psiholoģisko izpēti vai izvērtējumu par bērna gatavību skolas gaitu uzsākšanai.
  • Pedagogs kopā ar atbalsta komandu (speciālais pedagogs, logopēds, psihologs, pedagoga palīgs, sociālais pedagogs vai citi speciālisti) un administrāciju izstrādā bērnam individuālo plānu, ar kuru iepazīstina bērna vecākus.
  • Individuālais plāns ir bērna spējām pielāgota izglītības procesa organizēšana un vērtēšana, ievērojot viņa pieredzi, prasmes, izziņas procesu īpatnības, pirmsskolas vadlīnijās un mācību priekšmetu programmās izvirzītos mērķus un uzdevumus.
  1. Noslēguma jautājumi
  • Izmaiņas bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā var tikt izdarītas ar pirmsskolas vadītājas rīkojumu.

  Vadītāja  ____________________ D. Lāčgalve                                

  Pielikums Nr.1

   

  PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SATURA

  APGUVES VĒRTĒJUMS

   

  Bērna vārds, uzvārds                                                     

  Pirmsskolas nosaukums        PII „Atvasīte”                                                

  Izglītības programma, kods           01011111                                  

  Apguves laiks                                                                    

   

  Emocionālā labsajūta grupā, iestādē

   

   

  Apgūtās caurviju prasmes

  Caurviju prasme

  Apgūtās prasmes

  Kritiskā domāšana un problēmu risināšana

   

  Jaunrade un uzņēmējspēja

   

  Pašvadīta mācīšanās

   

  Sadarbība

   

  Pilsoniskā līdzdalība

   

  Digitālās prasmes

   

   

  Bērna sasniegumi mācību jomās

  Mācību joma

  Apgūtie pratību pamati

  Valodu joma

   

  Sociālā un pilsoniskā joma

   

  Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

   

  Dabaszinātņu joma

   

  Matemātikas joma

   

  Tehnoloģiju joma

   

  Veselības un fiziskās aktivitātes joma

   

   

   

  Ieteikumi vecākiem

  Ieteikumi bērna mācīšanās atbalsta sniegšanai un emocionālai labsajūtai

   

   

  Pedagogs                                                    / __________________________               

  (vārds, uzvārds / paraksts)

  Pedagogs:                                                    / __________________________

  (vārds, uzvārds / paraksts)

                                                    

  (datums)

  Ekoskola Facebook

  Ekoskola

  ekoskolas2

  Rekomendācijas vecākiem

  rek

  Laika apstākļi

  Kontakti

  sheet

   

  Pirmsskolas izglītības iestāde
  "ATVASĪTE " Meža iela 6,
  Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
  T: 67980020; 29102572  e- pasts: daiga.lacgalve@salaspils.lv

  Personas datu apstrāde

  personas datu apstrade

  Izglītības un zinātnes ministrija

  ministrija balta

  Piekļūstamības paziņojums

  pieejamiba 1