Projekti

 

 

Darba plāns 2017./2018. mācību gadam

 

Pasākumus, kurus realizēsim?

Darbības/ metodes, kā realizēsim plānoto.

Kas to darīs?

Laika periods.

Kā zināsim, ka rezultāts sasniegts?

EKO Padomes izveide.

Dalībnieku izvirzīšana,

padomes sanāksmes

D. Lāčgalve,

skolotājas, administrācijas un tehniskie darbinieki, vecāki, bērni

2017. g. septembris

Protokoli, dalībnieku saraksts

PII Atvasīte vides novērtējuma izveide, vides kodeksa pilnveidošana Darba plāna izstrāde un realizācija.

Pētījumi, anketēšana, novērojumi, projekti, prāta vētras

EKO padome, bērni, vecāki, darbinieki

2017. g. oktobris

Vides novērtējums un vides kodekss izstrādāts un ievietots profilā

Rudens veltes mūsu apkārtnē  Miķeļdienas svinēšana, izstāde no dabas veltēm, piedalīšanās NBD rīkotajā ražas izstādē.

Latvijas dārzeņu, augļu un citu dārza un meža velšu iepazīšana, izpēte, izgaršošana

Skolotāji, bērni, vecāki

septembris

Anketēšana, dokumentēšana

Rīcības dienas - atbildīgs pārtikas patēriņš.

Nodarbības, projekti, akcijas

Bērni, skolotājas, vecāki

30. oktobris – 3. novembris

Skolotāju dienasgrāmatas, bērnu darbi, foto, apraksti

Projekts/akcija "Pārtika nav atkritumi".

Process tiek regulāri kontrolēts, pārrunātas nepilnības, atrasti nepieciešamie risinājumi, pēc zināma laika tiek svērti pārtikas atkritumi atkārtoti, salīdzināti iegūtie rezultāti, nosprausti tālākie uzdevumi

atbildīgie Eko padome, grupu skolotāji, iestādes administrācija, medmāsa, virtuves darbinieki, bērni, vecāki

2017. g. novembris – 2018.g. februāris

Praktiskas izmaiņas grupu ēdināšanas kārtībā, pārtikas atkritumu samazinājums

Citādi Ziemassvētki. Ziemassvētku saldumu paciņu pilnveidošana, papildināšana ar veselīgiem našķiem

Izpēte, alternatīvu variantu meklēšana, prezentācijas, meistarklases, radošās darbnīcas.

saimniecības daļas vadītāja, medmāsa, skolotājas, vecāki, bērni

2017.g. decembris

Ierīkota glabāšanas vieta, sagatavots kompostējamais materiāls

Piedalīšanās papīra dizaina konkursā.

Meistarklases, rokdarbu nodarbības, vecāku iesaiste projektā

Bērni, skolotājas, vecāki

2017.g. decembris-2018.g. febr.

Atkritumi. Mācos šķirot atkritumus un materiālu otrā elpa.

Ekskursijas uz Getliņiem, izzinošas darbnīcas skolā par atkritumu šķirošanu un praktiskās darbnīcas.

Skolotāji, citi darbinieki, bērni, vecāki

2017. g. nov., dec.

Paredzētie pasākumi tiks iekļauti iestādes aktivitāšu plānā, pēc to norises tiks analizēti ieguvumi. Bērni un iesaistītie pieaugušie būs ieguvuši praktiskas iemaņas un prasmes atkritumu šķirošanā un to otrreizējā izmantošanā.

Projekts "dārziņš" uz palodzes. 

Iepazīšanās ar šķirņu daudzveidību, garšaugu audzēšana.  

Ekskursijas uz Silavu un botānisko dārzu.

Atbildīgās grupu skolotājas, personāls

2018. g. janvāris

Izveidota “zaļā palodze” katrā grupā nodarbību piezīmes, pētījumu, novērojumu rezultāti

Pastaigu un novērojumu takas izveide.

Skiču veidošana, apspriešana, ierīkošana dabā

Darbinieki, vecāki

2018.g. marts, aprīlis

Ierīkota pastaigu un vērojumu taka, izvietotas informatīvas norādes.

Projekts “Kas aug Salaspilī?” Lielās augu medības aktivitātes.

Nodarbības, ekskursijas, projekti

Skolotāji, bērni, vecāki

2018.g. janvāris - maijs

Nodarbību plānojums, izpētes, novērojumu materiāli, prezentācijas

Apkārtnes labiekārtošana.

Koku un krūmu stādīšana, puķu dobju iekārtošana. Projektēšana, talkas.

Darbinieki, vecāki, bērni

2018.g. aprīlis, maijs

Stādījumu nomaiņa un papildināšana iestādes teritorijā Labiekārtota teritorija, laukumiņi.

Sakņu dārziņa pārveidošana, iekopšana, grupu dobītes ierīkošana.

Stādiņu audzēšana, stādīšana, kopšana

Skolotāji, vecāki, bērni

2018.g. aprīlis-maijs

Ražas svētki 2018.g. rudenī

Dabiskās zonas izveide, kukaiņu mājas izveide.

Kritušu koku, mizu, zaru izvietošana teritorijas noteiktā vietā, kukaiņu mājas būvniecība

Darbinieki, vecāki, bērni

2018.g pavasaris

Izveidota vieta, kukaiņu māja

Atskaites veidošana un tālāko mērķu izvirzīšana.

Projekti, nodarbību vērojumi, konspekti, anketēšanas, aptaujas u.c.

D. Lāčgalve+

EKO padome

2018.g. maijs, jūn.

Iesniegta atskaite

 Vides Kodeks 

 

AUDZĒSIM DĀRZEŅUS UN PUĶES, ATJAUNOSIM AUGĻU DĀRZU

 

TURĒSIM GODĀ SAVAS TRADĪCIJAS UN GADSKĀRTU SVĒTKUS

 

VĒROSIM PUTNUS UN KUKAIŅUS, IZMANTOSIM DABAS MATERIĀLUS

 

AUGSIM VESELĪGI UN LAIMĪGI, KĻŪSIM GUDRI UN ATBILDĪGI

 

SAMAZINĀSIM PĀRTIKAS ATKRITUMUS, MĀCĪSIMIES ŠĶIROT ATKRITUMUS

 

ĪPAŠI ATBILDĪGI MĀCĪSIMIES IZTURĒTIES PRET ĒDIENU

 

TAISĪSIM KUKAIŅU MĀJU UN IERĪKOSIM PĒTNIECĪBAS TAKU

 

EKONOMĒSIM ŪDENI UN ELEKTROENERĢIJU

 

  

  

Šobrīd aktīvi darbojamies eTwinning tīklā, lai tuvākā laikā realizētu kopīgus projektus un dalītos pieredzē ar citu valstu pirmsskolas izglītības iestādēm.

 

Kas ir eTwinning?

eTwinning ir Eiropas skolu kopiena.

Tā piedāvā platformu izglītības jomas darbiniekiem, kas strādā izglītības iestādēs kādā no Eiropas valstīm, lai iesaistītu tos komunikācijā, sadarbībā, projektu īstenošanā un pieredzes apmaiņā. Īsāk sakot, eTwinning piedāvā skolotājiem kļūt par daļu no visaizraujošākās mācību kopienas Eiropā.

eTwinning mērķis ir veicināt skolu sadarbību Eiropā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT). eTwinning izglītības darbiniekiem piedāvā profesionālās pilnveides pasākumus, profesionālu tālākizglītību skolotājiem, un tehnisku atbalstu platformas lietošanā, kas palīdz skolām vienkārši izveidot īstermiņa un ilgtermiņa starptautisku sadarbību par dažādām tēmām. eTwinning Portāls (www.etwinning.net) ir galvenā tikšanās vieta un darba vide dažādām aktivitātēm. eTwinning portāls pieejams 25 valodās Tajā reģistrējusies 230 277 skolotāji un starp divām vai vairāk skolām visā Eiropā kopumā īstenoti vairāk nekā 5462 projekti*. Portāls skolotājiem nodrošina tiešsaistes rīkus, kuri palīdz atrast sadarbības partnerus, izveidot projektus, dalīties idejām, apmainīties pieredzē un uzsākt kopīgu darbu. eTwinning tika uzsākts 2005. gadā kā galvenā darbība Eiropas Komisijas eMācību Programmā. No 2014. gada eTwinning ir integrēts Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmā Erasmus+. eTwinning Centrālo atbalsta dienestu vada European Schoolnet- Eiropas izglītības ministriju starptautiska partnerība (tajā darbojas 30 izglītības ministrijas), kas popularizē izglītības inovācijas skolām, skolotājiem un skolēniem visā Eiropā. Nacionālajā līmenī eTwinning atbalsta 33 nacoionālie atbalsta dienesti.

Ēdienkarte

ed

Rekomendācijas vecākiem

rek

Laika apstākļi

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars 2020