Projekti

 

 

Darba plāns 2021./2022. mācību gadam

       

Gada tēma: Klimata pārmaiņas

Ekoskolas mērķi

  • Pēc iespējas vairāk samazināt skolas oglekļa pēdu enerģijas, transporta, pārtikas, ūdens un atkritumu jomās
  • Izglītot skolēnus, vecākus un apkārtējos iedzīvotājus par klimata pārmaiņām un to mazināšanas pasākumiem
  • Popularizēt un veicināt konkrētus ieradumus, kas mazina klimata pārmaiņas (mazāk auto un vairāk velo pārvietojoties, mazāk gaļas un vairāk augu pārtikā, vairāk drēbju un mazāk apkures ziemas sezonā)

Mācību mērķi

  • gūt pamatzināšanas par klimata pārmaiņu cēloņiem;
  • veikt laikapstākļu novērojumus savā dzīvesvietā ilgākā laika periodā, lai noteiktu klimata pārmaiņas;
  • izprast klimata pārmaiņu ietekmi uz dabu un ekonomiku;
  • izprast klimata pārmaiņu iespējamās sekas Latvijā un pasaulē;
  • aprēķināt savas skolas ietekmi klimata pārmaiņu procesos, aprēķināt skolas radītos CO2 izmešus;
  • izprast, ko katrs pats var darīt klimata pārmaiņu samazināšanas labā.

Darba plāns 2021./2022. mācību gadam

Pasākumus, kurus realizēsim?

Darbības/ metodes, kā realizēsim plānoto.

Kas to darīs?

Laika periods.

Kā zināsim, ka rezultāts sasniegts?

Putnubiedēkļa konkurss.

Miķeļdiena.

Piedalīšanās NBD un Salaspils pašvaldības rīkotajā radošajā konkursā - otrreizējo izejvielu izmantošana putnubiedēkļu radīšanā/ Rudens ražas vākšana, izstādes iekārtošana/ izpētīšana un izgaršošana.

Grupu skolotāji

septembris

Izstāde, apbalvojums, pasākuma izvērtējums.

PII Atvasīte vides novērtējuma izveide, vides kodeksa pilnveidošana Darba plāna izstrāde.

Pētījumi, anketēšana, novērojumi, projekti, prāta vētras.

EKO padome, bērni, vecāki, darbinieki

oktobris

Vides novērtējums un vides kodekss izstrādāts un ievietots Ekoskolu profilā

Rudens lapu spēles/ dārza veltes mūsu galdam.

Teritorijas sakopšanas talkas bērniem un darbiniekiem/ pētnieciskas un izzinošas aktivitātes dabā/ augļu un dārzeņu pārstrāde un izmantošana pārtikā.

Grupu skolotāji/ tehniskie darbinieki

oktobris

Aktivitāšu rezultātā: sagatavots lapu komposts dārzam, izveidots āra labirints no lapām, savākti dabas materiāli, notikušas radošās darbnīcas - praktikumi PII grupās mācību procesa ietvaros.

Rīcības dienas – Labie darbi Latvijai. Pieredzes skola Salaspils PII skolotājiem "Eko gudrības" - 04.11.2021./ Rīcības dienas - īstais brīdis sākt!

Dalāmies pieredzē ar citām pilsētas PII kā interesanti mācīties dabā, izzināt vides izglītības tēmas, eksperimentējot un pētot, kā izmantot āra teritoriju mācību procesā/ Rīcības dienu ietvaros - latvju rakstu veidošana no dabas materiāliem un dārza veltēm (pašu izaudzētām pupām), svētku cienasta gatavošana pašu rokām, izglītojošu filmu skatīšanās u.c. aktivitātes.

Skolotāji, metodiķis, bērni, administrācija

novembris

Skolotāju dienasgrāmatas. Pasākuma izvērtējums, nodarbību apraksti, foto materiāli.

Gaidām un sagaidām Ziemassvētkus.

Radošas darbnīcas bērniem, darbiniekiem, vecākiem - piparkūku un citu svētku našķu gatavošana, dekoru, rotājumu, noformējuma veidošana izmantojot otrreizējās izejvielas un materiālus, dabas materiālus.

Visi iestādes darbinieki, iestādes padome, eko padome.

decembris

Anketas, pasākumu izvērtējumi, izgatavotais, izveidotais materiāls.

Lai top gaisma mūsu pagalmā.

Bērni iepazīst enerģijas veidus, uzzina, kas ir atjaunojamā enerģija. Izgaismojam āra teritoriju izmantojot saules baterijas, dinamo baterijas.

Vadītāja vietnieks saimnieciskajā darbā, skolotāji, remontstrādnieks, vecāki.

janvāris

Bērnu aptaujas, vecāku anketas.

Silto džemperu diena/ zaļās palodzes.

Vides izvērtējums - ko vēl es varu mainīt savas skolas, ģimenes, savā dzīvē, lai mazinātu ietekmi uz Klimata pārmaiņām/ Zaļumu, garšaugu sēšana un audzēšana pirmsskolas grupās.

Skolotāji, Eko padome, iestādes padome.

februāris

Pētījumi, anketēšana, praktiskās nodarbības.

Lielās dienas sagaidīšana/ talka.

Darbnīcas - olu krāsošana ar dabīgajiem materiāliem, cienasta gatavošana, saulītes sagaidīšana/ āŗa teritorijas sakopšana un iekārtošana, Zaļās klases sagatavošana pavasara cēlienam.

Administrācija, skolotāji, Eko padome, vecāki.

marts

Pasākumu izvērtējumi, paveiktie darbi, iesaistīto atsauksmes..

Radošas aktivitātes - mācos dabā "Meža zaļā klase"/ Izzini mežu kā sporta zāli.

Rotaļnodarbības 5-6 g. bērnu grupās/ Šķēršļu joslas un sporta trases izveide mežā, sporta aktivitāte bērniem.

PII skolotāji, sporta skolotājs, metodiķis, eko padome.

aprīlis

Pasākumu izvērtējumi, atsauksmes, rotaļnodarbību apraksti.

Āra izglītības dienas.

Dāvanu gatavošana Mātes dienai - stādiņu audzēšana/ darbi sakņu dārzā - zemes sagatavošana, sēšana un stādīšana.

PII skolotāji, vecāki, bērni, administrācija, visi darbinieki.

maijs

Pasākumu izvērtējumi, rotaļnodarbību apraksti.

 


  Vides Kodeks 

AUDZĒSIM DĀRZEŅUS UN PUĶES, ATJAUNOSIM AUGĻU DĀRZU

 

TURĒSIM GODĀ SAVAS TRADĪCIJAS UN GADSKĀRTU SVĒTKUS

 

VĒROSIM PUTNUS UN KUKAIŅUS, IZMANTOSIM DABAS MATERIĀLUS

 

AUGSIM VESELĪGI UN LAIMĪGI, KĻŪSIM GUDRI UN ATBILDĪGI

 

SAMAZINĀSIM PĀRTIKAS ATKRITUMUS, MĀCĪSIMIES ŠĶIROT ATKRITUMUS

 

ĪPAŠI ATBILDĪGI MĀCĪSIMIES IZTURĒTIES PRET ĒDIENU

 

TAISĪSIM KUKAIŅU MĀJU UN IERĪKOSIM PĒTNIECĪBAS TAKU

 

EKONOMĒSIM ŪDENI UN ELEKTROENERĢIJU

 

  

  

Šobrīd aktīvi darbojamies eTwinning tīklā, lai tuvākā laikā realizētu kopīgus projektus un dalītos pieredzē ar citu valstu pirmsskolas izglītības iestādēm.

 

Kas ir eTwinning?

eTwinning ir Eiropas skolu kopiena.

Tā piedāvā platformu izglītības jomas darbiniekiem, kas strādā izglītības iestādēs kādā no Eiropas valstīm, lai iesaistītu tos komunikācijā, sadarbībā, projektu īstenošanā un pieredzes apmaiņā. Īsāk sakot, eTwinning piedāvā skolotājiem kļūt par daļu no visaizraujošākās mācību kopienas Eiropā.

eTwinning mērķis ir veicināt skolu sadarbību Eiropā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT). eTwinning izglītības darbiniekiem piedāvā profesionālās pilnveides pasākumus, profesionālu tālākizglītību skolotājiem, un tehnisku atbalstu platformas lietošanā, kas palīdz skolām vienkārši izveidot īstermiņa un ilgtermiņa starptautisku sadarbību par dažādām tēmām. eTwinning Portāls (www.etwinning.net) ir galvenā tikšanās vieta un darba vide dažādām aktivitātēm. eTwinning portāls pieejams 25 valodās Tajā reģistrējusies 230 277 skolotāji un starp divām vai vairāk skolām visā Eiropā kopumā īstenoti vairāk nekā 5462 projekti*. Portāls skolotājiem nodrošina tiešsaistes rīkus, kuri palīdz atrast sadarbības partnerus, izveidot projektus, dalīties idejām, apmainīties pieredzē un uzsākt kopīgu darbu. eTwinning tika uzsākts 2005. gadā kā galvenā darbība Eiropas Komisijas eMācību Programmā. No 2014. gada eTwinning ir integrēts Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmā Erasmus+. eTwinning Centrālo atbalsta dienestu vada European Schoolnet- Eiropas izglītības ministriju starptautiska partnerība (tajā darbojas 30 izglītības ministrijas), kas popularizē izglītības inovācijas skolām, skolotājiem un skolēniem visā Eiropā. Nacionālajā līmenī eTwinning atbalsta 33 nacoionālie atbalsta dienesti.

Ēdienkarte

ed

Rekomendācijas vecākiem

rek

Laika apstākļi

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars 2020