Pieejamības rīki

Arrow
Arrow

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu fotografēšanas un filmēšanas noteikumi

Apstiprinu:

Ar 2020.gada 3.decembra rīkojumu Nr. 138

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Atvasīte”

vadītāja D. Lāčgalve

Izdota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 5. un 24. panta pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2.punktu

fotoapSalaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu

fotografēšanas un filmēšanas noteikumi

 

 • Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu fotografēšanas un filmēšanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestāde) tiek veikta fotografēšana un filmēšana, un tās rezultātā iegūto personas datu apstrāde un izmantošana.
 • Noteikumi ir saistoši visiem izglītības iestādes darbiniekiem, izglītības iestādes audzēkņu likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki) un izglītības iestādes apmeklētājiem.
 • Izglītības iestādes darbiniekiem atļauts veikt audzēkņu fotografēšanu vai filmēšanu bez atsevišķas saskaņošanas ar audzēkņu vecākiem, ja tas nepieciešams:

 1.izglītības funkciju veikšanai, tai skaitā pedagoģiskā procesa un pasākumu analīzei;

2.lai atspoguļotu izglītības iestādē notiekošās aktivitātes un sasniegumus sabiedrības informēšanas nolūkā;

3.informācijas par izglītības iestādi un izglītības iestādes vēstures veidošanas (izlaidumi u.tml.) nolūkā.

 

 • Izglītības iestādes darbiniekiem atļauts veikt fotografēšanu vai filmēšanu zinātniskajiem pētījumiem, saskaņojot to ar izglītības iestādes vadītāju un audzēkņu vecākiem.
 • Ja izglītības iestādē tiek organizēts publisks pasākums (piemēram, izlaidums, sporta spēles, koncerti u.tml.) un izglītības iestāde paredz, ka pasākumā tiks fotografēts un filmēts vēstures veidošanas un sabiedrības informēšanas nolūkos (publicējot informāciju):

1.izglītības iestāde nodrošina, ka pasākuma apmeklētāji par fotografēšanu un filmēšanu tiek informēti pirms pasākuma;

2.personas, kuras apmeklē izglītības iestādē rīkoto publisko pasākumu un nevēlas, lai tās fotografē un filmē, pirms pasākuma par to informē izglītības iestādi. Izglītības iestādes pienākums ir iespēju robežās respektēt šo personu tiesības iebilst un izvairīties no to fotografēšanas un filmēšanas;

3.fotogrāfijas un videoierakstus no izglītības iestādes rīkotajiem publiskajiem pasākumiem var publicēt Salaspils novada pašvaldības mājaslapā, izglītības iestādes mājaslapā un to sociālo tīklu vietņu profilos sabiedrības informēšanas nolūkos, ņemot vērā vecāku iebildumus attiecībā par sava bērna fotografēšanu un filmēšanu;

4.apmeklētājs vai vecāki izglītības iestādes publisko pasākumu var fotografēt vai filmēt, ja tas tiek veikts personiskām vai mājas un ģimenes vajadzībām, netraucējot pasākuma gaitu un sekojot izglītības iestādes darbinieku norādījumiem.

 • Izglītības iestādes radītās fotogrāfijas vai videoierakstus var publicēt tikai tajā gadījumā, ja nepastāv šaubas, ka, publicējot šo informāciju, audzēknim netiks nodarīts pārmērīgs privātuma aizskārums, ievērojot ētikas, estētikas normas un fizisko personu datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, ievērojot samērīgumu un datu minimizācijas principu.
 • Izglītības iestāde apņemas uzņemt un publicēt tikai tādas fotogrāfijas un videomateriālus, kas raksturo izglītības iestādes darbību – pasākumi, darbs nodarbībās, radošo darbu iemūžināšana, kopbildes u.tml.
 • Izglītības iestādei ir atļauts ievietot audzēkņu fotogrāfijas un videomateriālus izglītības iestādes mājaslapā, savos sociālo tīklu vietnes profilos (piemēram, Facebook, u.c.) vai citos oficiālajos pašvaldības informācijas resursos tikai ar vecāku atļauju, kas tiek sniegta izpildot veidlapu “Vecāku piekrišana sava bērna fotogrāfiju publiskošanai”, izņemot publiskos pasākumus, kuru publicēšanai piekrišana netiek prasīta, bet vecākiem ir tiesības iebilst šādai personas datu apstrādei.
 • Audzēkņu datu apstrāde fotogrāfiju un videomateriālu veidā tiešsaistes sistēmā ELIIS, E-klase, kas nodrošina izglītības procesa dokumentāciju, vai izglītības iestādes slēgtajā sadaļā, kur datiem var piekļūt vienīgi lietotāji (izglītības iestādes darbinieki un vecāki) ar paroli, ir atļauta, ja ir saņemta vecāku piekrišana par fotogrāfiju un videomateriāla uzņemšanu konkrētajam mērķim – lai nodrošinātu vecākiem iespēju sekot līdzi aktualitātēm grupā.
 • Ja fotografēšanu vai filmēšanu izglītības iestādes rīkotajos pasākumos rīko vecāki, tad par šādu personas datu apstrādi atbildību izglītības iestāde neuzņemas.
 • Trešajām personām (foto kompānijām, privātajiem fotogrāfiem, žurnālistiem u. tml.) atļauts veikt audzēkņu fotografēšanu vai filmēšanu tikai ar izglītības iestādes vadītāja atļauju un rakstisku vecāku piekrišanu, šādos gadījumos vecāki tiek informēti par fotografēšanas vai filmēšanas nolūku un tās veicēju.
 • Izglītības iestāde nav atbildīga par to uzņemto fotoattēlu vai videomateriālu apstrādi un publicēšanu masu informācijas līdzekļos, vai citos informatīvos kanālos, ko tā nav veikusi.
 • Vecākiem atļauts veikt savu bērnu fotografēšanu vai filmēšanu, ja fotografēšana vai filmēšana tiek veikta personiskām vai mājas un ģimenes vajadzībām. Vecākam, pirms fotogrāfiju vai videomateriālu publicēšanas, ir pienākums izvērtēt, vai fotogrāfiju un videomateriālu publiskošana neierobežo citu personu tiesības uz privātuma neaizskaramību.
 • Izglītības iestādes darbiniekiem aizliegts:

1.savos privātajos sociālo tīklu vietņu profilos publicēt audzēkņu personas datu saturošu informāciju, tostarp fotogrāfijas, ko darbinieks ieguvis, pildot amata uzdevumus;

2.fotografēt audzēkņus neestētiskās vai neveiklās pozās, pazemojošās vai izsmejošās situācijās, neapģērbtus u.tml.;

3.fotografēt audzēkni, ja vecāks iebilst tā fotografēšanai.

 • Izglītības iestādes telpās nav atļauta slēptā fotografēšana, filmēšana vai balss ieraksta veikšana, neinformējot par to personas attiecībā uz kurām minētās darbības tiek veiktas.
 • Izglītības iestādes mājaslapā un to sociālo tīklu vietņu profilos ievietoto materiālu administrēšanu veic katra izglītības iestāde individuāli. Izglītības iestādes vadītājs pārrauga un atbild par fotogrāfiju un videoierakstu ievietošanas atbilstību šiem noteikumiem.
 • Vecākiem ir tiesības iebilst un lūgt dzēst publiski izvietotās fotogrāfijas, informējot par to izglītības iestādes vadītāju vai audzēkņa pedagogu. Izglītības iestādei nav pienākums dzēs tos attēlus, kuros nav iespējams tieši identificēt personu.
 • Personai ir tiesības vērsties pie izglītības iestādes vadītāja, ja tiek konstatēti šo noteikumi pārkāpumi.
 • Šo noteikumu ievērošana ir obligāta visiem izglītības iestāžu darbiniekiem, apmeklētājiem un audzēkņu vecākiem.

Ēdienkarte

ed

Rekomendācijas vecākiem

rek

Laika apstākļi

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars 2020